Klage på byggesak

Har du søkt om bygging, men fått nei av kommunens administrasjon? Da kan det lønne seg å klage på vedtaket. Det samme gjelder om du er misfornøyd med byggetillatelsen som naboen har fått.

Det kan være mange grunner til at du har fått avslag på byggesøknaden. Du kan ha gjort formelle feil som gjør det umulig å godkjenne søknaden. Eller så kan det ha oppstått uklarheter rundt tiltakets karakter og omfang. Så lenge tiltaket ditt ikke er i strid med kommunens arealplan (reguleringsplanen), skal søknaden din kunne bli godkjent.

Her kan du lese mer om byggesøknad for garasje og grad av utnytting.

Klagefristen er 3 uker

Fristen for å klage på byggesak er tre uker etter at du mottok beskjed om vedtaket eller det er offentlig kunngjort, og du kan klage om du er en berørt part. Det vil si at du for eksempel selv har søkt om byggingen eller er nabo.

Har det gått mer enn tre uker, er det verdt å merke seg §29 i forvaltningsloven.

“For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket.”

- Forvaltningsloven §29 -

Det er altså mulig å klage senere enn tre uker, men da bør det foreligge spesielle omstendigheter. Disse bør du i så fall forklare i klagen.

Klage på byggesak må inneholde:

 • Du må skrive at det er en klage, samt saksnummer eller saksnavn
 • Hvem du er og hvorfor du er berørt
 • Hvordan du ønsker at vedtaket skal endres
 • Eventuell ny informasjon som ikke har vært del av saken
 • Underskrift av deg eller din fullmektige (for eksempel en advokat)
 • Ønsker duat tiltaket skal settes på vent mens klagen behandles, at klagen skal ha såkalt oppsettende virkning, krever det en egen begrunnelse

Send klagen til byggesaksavdelingen

Klagen sendes til kommunens byggesaksavdeling. Tar de klagen til følge, er klagesaken avsluttet. Snur de ikke, vil saken i de fleste kommuner bli sendt videre til politikerne.

Klagesaker blir gjerne avgjort av bygningsrådet (kan også hete “planutvalg”, “teknisk utvalg” eller “komite for byutvikling”). I mindre kommuner er det ofte formannskapet som avgjør klagesaker.

Klagen skal avgjøres i løpet av et halvt år

I henhold til byggesaksforskriften § 7-1 skal klagesakene forberedes av kommunen, og oversendes til klageinstansen i løpet av maksimalt åtte uker. Klageinstansen skal så avgjøre saken i løpet av tolv uker. 

Klagesaken skal altså avgjøres før det har gått 20 uker (et drøyt halvår). Vær oppmerksom på at du må ha søkt alle nødvendige dispensasjoner før administrasjonen eller politikerne kan gi deg støtte. 

Søknad om dispensasjon

En søknad om dispensasjon må være begrunnet. Du må fortelle hvorfor prosjektet ditt er så viktig at det fortjener å gjøres unntak for. Uten dette vil det være en saksbehandlingsfeil å støtte klagen. 

Selv om du kan være uenig i behovet for å søke om dispensasjon, er det en klar fordel å levere søknad når kommunen ber om det. Ved søknad om dispensasjon er det verdt å se til plan- og bygningslovens § 19-2.

“Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.”

- Plan- og bygningsloven §19-2 -

Begge delene må være oppfylt. Det vil si at samtidig som lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, må fordelene være klart større enn ulempene. 

Private fordeler

Normalt sett vil ikke private fordeler, som ønsket om utbygging, være nok i seg selv. Men på den annen side skal det en del til før reduserte solforhold for naboene i seg selv gir grunn til avslag. 

Har du en medisinsk tilstand som bakgrunn for ønsket om bygging, kan du levere helseattest som skal behandles helt konfidensielt. Da kan personlige forhold ha betydning, som om du ønsker å tilrettelegge en bolig for rullestol.

Muntlig innlegg

Du kan be om å få holde et muntlig innlegg, også kalt deputasjon, for politikerne. Dette er en gylden anledning til å presentere saken din, og da er det noen ting du bør huske på.

 • Politikere tar imot mye informasjon, så hold det kort og konkret til din sak    
 • Finn ut hvor lenge du kan snakke, og hold deg godt innenfor dette
 • Vis gjerne bilder som illustrerer saken din
 • Det kan være en fordel å dele ut faktaark med dine argumenter til alle politikerne
 • Ofte er det bedre å holde en personlig presentasjon selv enn å betale for advokat
 • Inviter gjerne politikerne på befaring for å se nærmere på saken

Avtal befaring

Får du politikerne med på befaring vil de i første omgang vedta at saken utsettes til neste møte. Deretter vil de komme på besøk i forkant av behandlingen. 

På en befaring vil både du som klager og motparten (gjerne naboer) være invitert. Du bør rette fokus mot politikerne, ikke motparten. Bruk dine tilmålte minutter på å utdype og vise i praksis det som har vært dine argumenter i klagen. 

På forhånd bør du ha tenkt gjennom hva du vil vise frem, og hvordan dette kan vises best mulig. For eksempel hvor politikeren bør stå for å ha en utsikt som forklarer saken best mulig.

Selv om du måtte være frustrert over kommunens behandling av klagen din, har du lite å tjene på å komme med påstander om for eksempel kameraderi. Legg frem saken din og forklar hvorfor du mener klagen bør bli tatt til følge.

Ta kontakt med politikere

Ta gjerne kontakt direkte med politikere for å snakke og/eller avtale et møte. Da kan du få litt mer tid til å legge frem saken og svare på spørsmål. I tillegg kan du få innspill til hva du bør fokusere på i det videre arbeidet med klagesaken.

Hvis kommunens klageinstans ikke tar klagen din til følge, skal saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 Lykke til!

>